Közszolgáltatások

A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése

a közszolgáltatás tartalmának leírása

a közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

a közszolgáltatás díjának vagy az abból adott kedvezmények mértéke

közutak és

közterületek fenntartása

az önkormányzat tulajdonában lévő út- és járda, játszótér, sportpálya, zöldterület fenntartása, felújítása és fejlesztése

a képviselő-testület az éves költségvetésének

függvényében dönt a konkrét felújítási, fejlesztési munkálatokról

a fenntartási költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

köztemető kialakítása és fenntartása

köztemető üzemeltetése és fenntartása

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013. (XII.19.) rendelete a temetőkről és temetkezésekről

 

A temetési hely megváltási díját Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésekről szóló 13/2013. (XII.19.) rendelete tartalmazza.

A fenntartási költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

közvilágítás

közvilágításról való gondoskodás

az energia költséget az önkormányzat fizeti, a képviselő-testület az éves költségvetésének

függvényében dönt a fejlesztési munkálatokról

a költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

nem veszélyes települési hulladék kezelése

települési hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése, elkülönített gyűjtésére,

lomhulladék gyűjtése és elszállítása

 

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

a költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

közművelődés biztosítása

a település épített és szellemi, művészeti, környezeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése és közzététele;

a helytörténeti tevékenység fejlesztése;

a hagyományőrző közösségek, ifjúsági és nyugdíjas klubok életre hívása, működésének segítése;

a községben működő ismeretszerző, alkotó, öntevékeny civil közösségek, alkotóművészek és csoportok, színpadképes együttesek tevékenysége;

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi élet érdekérvényesítésének megteremtése;

a helyi társadalom kiemelkedő személyiségei közművelődési szerepének növelése;

az ünnepek kultúrájának gondozása.

 

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásról

 

a költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

védőnői ellátás

nővédelem

várandós anyák gondozása

a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban

az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása

az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása

z oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása

családgondozás

az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel

 

Preventív ellátásként az igénybevétele ingyenes.

 

A működési költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

óvodai nevelés

(Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társuláson keresztül)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkoztatáson vesz részt.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013 (VII.11.) önkormányzati rendelete a Szederinda Óvoda és Konyha Intézményben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról