Rendkívüli támogatás

Eljáró ügyintéző:

Fenyvesi Gábor

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-        támogatás iránti kérelem,

-        jövedelemigazolás

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A képviselő-testület rendkívüli támogatásban részesíti azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítség szorul.

Létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet különösen:

a) betegség, ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesül,

b) baleset,

c) tartós táppénzes állomány,

d) családot ért elemi kár,

e) az előre nem tervezett, váratlan kiadás,

f) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

g)az első nyugellátás kifizetése valamely okból késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása stb.)

h) a családban történt haláleset,

i) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

j) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

k) a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul,

l) a gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadás, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele.

Az a)-g) pontban meghatározott rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedül élő esetén annak 150%-a. Rendkívüli támogatás évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg, összege legalább 3.000,- forint, legfeljebb 10.000,- forint.

A h) pontban meghatározott rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-a. A támogatás összege 15.000,- forint. A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál.

Az i)-l) pontban meghatározott rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a. A támogatás évente legfeljebb kettő alkalommal állapítható meg, összege legalább 3.000,- forint, legfeljebb 10.000,- forint.

 

A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a h) pont kivételével a képviselő-testület gyakorolja.

A támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a h) pont esetében a polgármester gyakorolja.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

-        a képviselő-testület döntésével szemben fellebbezésre nincs lehetőség, a döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet lehet benyújtani a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalnál.

 

-        a polgármester döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani

Kapcsolódó jogszabályok:

-        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

-        Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

formanyomtatvány

K É R E L E M rendkívüli támogatás megállapítására