Vakok és Gyengénlátók

Közérdekű adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés:Az előző állapot törlendő
1.1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés:Az előző állapot törlendő
1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
1.1.4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.3. Gazdálkodó szervezetek
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.4. Közalapítványok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.5. Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.7. Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.1.2. Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
2.3. Közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.4. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.5. Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.6. Döntéshozatal, ülések
2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.6.2. A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.7.2. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.8. Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.9. Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme), valamint az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.10.2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.10.3. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.10.4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.11. Közzétételi listák
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme), valamint az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
III. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3.1.2. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3.1.3. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.2.2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.2.3. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3 Működés
3.3.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3.3. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3.5. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
3.3.6. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak